Regulamin programu poleceń

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ ”ŚWIADOME POLECANIE”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Dobrowolny program kliencki „Świadome polecanie” (dalej jako „Program”) jest organizowany przez spółkę ŚWIADOME KUPOWANIE sp. z o.o. z siedzibą w Rudzicy, adres: ul. Lawendowa 2, 62-510 Rudzica, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Radosława Sobczaka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001069290, NIP 6653062009, REGON 526943444, wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN, (dalej jako „Organizator”).
 2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie https://swiadomekupowanie.pl/regulamin-programu-polecen/ oraz oraz będzie udostępniona na pisemną prośbę skierowaną na adres ŚWIADOME KUPOWANIE sp. z o.o. z siedzibą w Rudzicy, adres: ul. Lawendowa 2, 62-510 Rudzica z dopiskiem „Świadome polecanie”.
 3. Program trwa od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przy czym Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawa uczestnika Programu (dalej jako „Polecający” i „Polecony”) nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu.

§ 2 Zasady Programu

 1. W Programie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy dokonają rejestracji swoich danych w bazie danych „Świadome Kupowanie” prowadzonej przez Organizatora (dalej jako „Polecający” oraz „Poleceni”).
 2. Polecający otrzyma kartę podarunkową Castorama lub kartę podarunkową Ikea (do wyboru przez Polecającego) na kwotę 1,000 zł (słownie: tysiąca złotych), za każde polecenie osoby, która zdecyduje się na skorzystanie z usług Organizatora w pełnym zakresie, tj. Polecany podpisze umowę współpracy z firmą Świadome Kupowanie sp. z o.o. oraz dokona zakupu nieruchomości w ramach tej współpracy.
 3. Karta podarunkowa zostanie przekazana Polecającemu w ciągu 30 dni od sfinalizowania współpracy pomiędzy Polecanym, a Organizatorem (dopełnienia płatności wynagrodzenia dla Organizatora wynikającej z realizacji umowy współpracy).
 4. Oferta opisana w Regulaminie nie łączy się z innymi ofertami Organizatora.

§ 3 Ochrona danych osobowych Poleconych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu, w tym kontaktu z Poleconymi w czasie trwania Programu w sprawach dotyczących Programu.
 4. Polecający i Polecony posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Polecony ma również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów.
 5. Organizator oświadcza, iż dane Polecających i Poleconych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Dane Polecających i Poleconych mogą być przekazywane podwykonawcom Organizatora np. agencjom marketingowym oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania Programu oraz do momentu wniesienia sprzeciwu dot. przetwarzania danych.
 8. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://swiadomekupowanie.pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Aby skorzystać z praw wynikających z RODO prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem telefonu 600 953 827 (koszt połączenia według stawek operatora) lub przesłanie e-maila na adres kontakt@swiadomekupowanie.pl.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu w każdym czasie.
 2. Uczestnik może zgłosić reklamację w szczególności w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@swiadomekupowanie.pl lub poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 600 953 827, (koszt według stawki operatora). W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dopisku „Świadome polecanie” .
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnika.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub prawnie bezskuteczne, Regulamin pozostaje w mocy w zakresie pozostałych postanowień.
 3. Biorąc udział w Programie Polecony wyraża zgodę na zastosowanie się do Regulaminu.

 

ORGANIZATOR:

Świadome Kupowanie sp. z o.o.

Lawendowa 2

62-510 Rudzica

NIP: 665-306-20-09

W imieniu Organizatora

Radosław Sobczak